شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 8 صبج روز دوشنبه مورخ 1401/10/12  با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب شورا گذشت :

شهردار محترم طی نامه شماره 18562/1401 مورخ 10/10/1401 تصویر درخواست مساعدت مرکز خدمات جامع سلامت شهر حسن آباد مبنی بر درخواست خرید یکعدد دستگاه اپکس لوکیتور (دندانپزشکی) را ارسال و خواستار مجوز پرداخت به مبلغ 100 میلیون ریال از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری ضمن تامین اعتبار از محل موجودی پایان سال و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری شده اند که به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 18456/1401 مورخ 8/10/1401 اعلام نموده اند قرارداد بهره برداری از دو جایگاه CNG شهر در مورخ 7/1/1402 به پایان میرسد . لذا در نظر است نسبت به واگذاری نگهداری از جایگاه های فوق برای مدت یکسال از طریق مزایده عمومی (سامانه ستاد) اقدام گردد که درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .