نودمین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/6/18 با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت: 

 • در راستای پیشبرد اهداف شورا بمنظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان ،کمیسیونهای شورا بشرح ذیل تشکیل گردید:

کمیسیون برنامه بودجه و عمران شهری

کمیسیون حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی

لذا پس از بررسی ، افراد مورد نظر بدین شرح جهت کمیسیونهای فوق توسط رئیس شورا به شورا پیشنهاد ومورد تصویب اعضای شورا قرارگرفتند.

 • کمیسیون برنامه بودجه و عمران شهری : آقای حسن ایلانلو ، آقای مهدی ایلانلو ، آقای امین زندی کریمخانی
 • کمیسیون حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی : آقای علیرضا شیدوش ، آقای سید مجتبی موسویان ، آقای مهدی ایلانلو
 • سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران طی نامه شماره 24766/42/1402 مورخ 7/5/1402 خواستار اجرای دستورالعمل چگونگی نظارت بر حسابرسی شهرداریها و سازمانهای همیاری شهرداریها شده اند که پس از تبادل نظر باستناد تبصره 4 ذیل ماده 3 دستورالعمل مذکور آقای جهانگیر پریزن با کد ملی 4679539941 بعنوان عضو مستقل و متخصص در حرفه حسابرسی توسط ریاست محترم شورا معرفی و به تصویب شورا رسید .
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 8404/402 مورخ 19/5/1402 اعلام نموده اند پروژه تجهیز و راه اندازی اتاق مانیتورینگ دوربینهای پایش تصویری مبلغ 25 میلیارد ریال در ردیف 3030102 در بودجه سالجاری مصوب گردد . هزینه به روز شده آن جمعا به مبلغ 65 میلیارد ریال افزایش یافته و نظر به پیگیری نهادهای امنیتی ، در نظر است نسبت به افزایش ردیف بودجه مذکور ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری همچنین اجرا از طریق مناقصه عمومی اقدام گردد و خواستار مجوزمربوطه شده اند که حسب ضوابط مربوطه به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 8253/402 مورخ 16/5/1402 اعلام نموده اند مقدار 215 تن قیر در سال 1401 و 1402 توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداری تخصیص داده شد . درحال حاضر درنظر است تا سقف مبلغ 20 میلیارد ریال نسبت به پخت ، حمل و پخش آسفالت (باقیر شهرداری) از قرار هر تن 780 هزار تومان (بدون احتساب ارزش افزوده) از طریق ترک تشریفات به شرکت بنیس پل ، ضمن پایدارنمودن در ردیف 40204001 متمم بودجه سالجاری ، واگذار گردد که نظر به فاصله کم شرکت بنیس پل تا شهر حسن آباد ، درخواست فوق به تصویب رسید .
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 8240/402 مورخ 16/5/1402 اعلام نموده اند متاسفانه پدر همکار عزیزمان آقای ابراهیم امانی بر اثر بیماری فوت نموده وا ین امر موجب تاسف و تاثر شد . لذا در این راستا در نظر است بابت کمک هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم این عزیز ، از محل ردیف 160210 مبلغ 150 میلیون ریال پرداخت و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 8227/402 مورخ 16/5/1402 تصویر درخواست خانم سیده کبری حسنی زارع متصدی کیوسک مطبوعاتی واقع در کنارگرد ، منضم به نامه کمیته امداد امام (ره) و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری مشارالیه به منظور مساعدت و کاهش هزینه اجاره بهای ماهیانه پرداختی که در سالجاری ماهیانه 25 میلیون ریال میباشد را ارسال و خواستار ارائه طریق شده اند که پس از تبادل نظر دریافت مبلغ 10 میلیون ریال اجاره ماهیانه از مشارالیه جهت سالجاری به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 8997/402 مورخ 30/5/1402 با عنایت به نیاز شهرداری و نظر به فروش خودرهای فرسوده در سال گذشته از طریق مزایده عمومی ، خواستار مجوز خرید دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و سمند با قیمت روز تا سقف مبلغ 10.250.000.000 ريال از طریق سازمان همیاری شهرداریها استان تهران از محل مازاد بر درآمد سال قبل و پایدار نمودن در ردیف 50103001 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 9426/402 مورخ 6/6/1402 و به منظور بهبود حمل و نقل عمومی ، خواستار مجوز خرید 5 دستگاه مینی بوس تا سقف مبلغ 140.000.000.000 ريال از طریق سازمان همیاری شهرداریها استان تهران از محل مازاد بر درآمد سال قبل و پایدار نمودن در ردیف 50103001 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 9171/402 مورخ 1/6/1402 اعلام نموده اند فرعی منشعب از انتهای گذر شهید لطفی و قسمتی از پارک ساحلی در حاضر بصورت معبر با عرض 18 متر اجرا گردیده است ، لکن در طرح تفصیلی مصوب 1395 دارای عرض 12 متر میباشد ، لذا در نظر است نسبت به اصلاح طرح تفصیلی و افزایش عرض معبر از 12 به 18 متر بصورت طرح در کمیسیون ماده 5 اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 9462/402 مورخ 6/6/1402 اعلام نموده اند پیرو مساعدتهای سنواتی و حمایت از برنامه های فرهنگی مذهبی باستناد بند 5 پیوست شماره 1 بودجه سالجاری بخش کمک به مساجد ، درنظر است نسبت به پرداخت مساعدت به مساجد سطح شهر از ردیف 170290 بودجه سالجاری اقدام گردد . لذا خواستار ارائه طریق و تعیین سهم هر مسجد در این خصوص شده اند که پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان مساعدت به هریک ازمساجد فعال شهر ( 9  مسجد و یک مصلی جمعا 200 میلیون تومان ) به تصویب شورا رسید .
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 9463/402 مورخ 6/6/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی فرمانداری محترم شهرستان ری جهت مشارکت درپرداخت هزینه مراسم سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 210 میلیون ریال مساعدت ازمحل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اندکه پس ازبررسی درخواست فوق به تصویب شورارسید.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 4023/402 مورخ 10/3/1402 تصویر درخواست مدیر کل امور مالیاتی جنوب استان تهران مبنی برخریدساختمان جدیدالاحداث خانه فرهنگ شهید ابراهیم هادی توسط اداره مذکور و طی نامه شماره 9384/1402 مورخ 6/6/1402 نظریه کارشناس رسمی دادگستری را ارسال و اعلام نموده اند عوایدحاصل ازفروش ساختمان فوق صرف هزینه های عمرانی خواهد شد . لذا خواستار ارائه طریق شده اند که پس ازتبادل نظر فروش خانه فرهنگ شهید ابراهیم هادی به امور مالیاتی استان تهران ، حسب ضوابط ومقررات مربوطه به تصویب شورا رسید. آقای امین زندی کریمخانی با این بند مخالف هستند .
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 7490/402 مورخ 3/5/1402 پروژه پل فلزی ارتباطی شمال وجنوب پارک فرهنگ درمراحل پایانیست ، هزینه آماده سازی رمپ ورودی ، ساخت دیوار و پله دسترسی از روی پل به راهروهای داخل پارک 22 میلیارد ریال هزینه دارد . لذا در نظر است نسبت به اجرای آن از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران ضمن تامین اعتبار از محل موجودی پایان سال (557 میلیارد ریال)و پایدار نمودن در ردیف 20101006 متمم بودجه سالجاری اقدام و خواستار مجوزمربوطه شده اند که حسب ضوابط مربوطه به تصویب شورا رسید . آقای امین زندی کریمخانی با این بند مخالف هستند.
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 5533/402 مورخ 4/4/1402 اعلام نموده اند در بودجه سالجاری مبلغ 300 میلیارد ریال در ردیف درآمدی 220100 از محل فروش اموال غیر منقول پیش بینی شده لذا در نظر است نسبت به فروش تعداد 13 قطعه (زمین ، آپارتمان ، واحد تجاری ) از طریق مزایده عمومی (سامانه ستاد) با قیمت پایه کارشناسی رسمی (پیوست نامه شماره 8990/402 مورخ 30/5/1402 ) اقدام گردد که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید . آقای امین زندی کریمخانی با این بند مخالف هستند .
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 9818/1402 مورخ 13/6/1402 اعلام نموده اند با عنایت به درخواست شرکت ایرانسل مبنی بر نصب و احداث سایت مخابراتی در میدان جانبازان، در نظر است مقدار حدودا 40 متر مربع از فضا جهت نصب دکل مخابراتی بمدت 5 سال در اختیار شرکت مذکور با پرداخت اجاره ماهیانه طبق نظر کارشناسی رسمی (پیوست) قرار گیرد که درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه و ضمن تعیین قیمت کارشناسی برای هرسال بصورت جداگانه (در مدت 5 سال اجاره) به تصویب شورا رسید .
 • شهردارمحترم طی نامه شماره 9816/402 مورخ 13/6/1402 اعلام نموده اند در نظر است جهت مشارکت در برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در روز اربعین نسبت به ایجاد موکب و پذیرایی مهمانان تا سقف مبلغ 2 میلیارد ریال از محل ردیف 170290 بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
 • شهردارمحترم طی نامه 9791/402 مورخ 13/6/1402 اعلام نموده اند علیرغم تلاشهای مکرر ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی باعدم مشارکت روبرو و شهرداری راسا نسبت به اجاره تابلوها اقدام کرد که درنهایت 4 عدد از 17 عدد پایه بیلبورد اجاره داده شد .لذا نظر به عدم استقبال شهروندان و صنعتگران به دلایلی نظیر ایجاد دسترسی جدیدشهرک و ... ، قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری جدید اخذ وجهت تصویب و اجرا به شورا ارسال تامبنای اجاره توسط شهرداری قرار گیرد وخواستار مجوز شده اند که پس از بررسی درخواست فوق به تصویب شورا رسید.