اعلام مراتب اعتراض شورا به قطعی تلفن و اینترنت در شهر حسن آباد 

در پی قطعی حدود 30 ساعته تلفن و اینترنت در شهر حسن آباد مراتب اعتراض شورای اسلامی شهر حسن آباد به مسئولین اعلام گردید