طی دعوت قبلی ریاست اداره امور مالیاتی بخش فشافویه با اعضای شورای اسلامی شهر در محل ساختمان شورا دیدار و گفتگو کرد .

طی دعوت قبلی ریاست اداره امور مالیاتی بخش فشافویه با اعضای شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه مورخ 1402/4/14 در محل ساختمان شورا دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار که با دعوت قبلی صورت گرفت مسائل و مشکلات فیمابین از جمله مالیات مشاغل و اصناف ، مشکل فضای اداره امور مالیاتی و ... مورد تبادل نظر قرار گرفت و طرفین در راستای رفع مشکلات موجود در حیطه قوانین مربوطه قول همکاری و مساعدت دادند .