بنابر اعلام شركت گاز برخي خدمات قابل ارائه به دفاتر پيشخوان دولت واگذار گرديد . 

شهروندان محترم ميتوانند خدمات مذكور به شرح ذيل را از دفاتر پيشخوان دولت دريافت نمايند :